O Partido Popular critica que o PSOE vote en contra de reclamar a Pedro Sánchez que pague os cartos que debe aos lucenses

By 26 Setembro, 2019 Economía, Proposición

O Grupo Municipal do Partido Popular lamentou que o grupo socialista votase en contra dunha iniciativa encamiñada a reclamar ao goberno central que lle pague aos lucenses os cartos que lles adenda. Unha medida que, pese a esta negativa dos socialistas, se aprobou grazas ao apoio brindado por Cidadáns e o BNG.

Un dos grandes piares da organización política e administrativa en España está constituída polas Entidades Locais, cuxas Administracións de proximidade garanten a prestación de servizos públicos esenciais aos españois. Para exercer eficazmente as funcións que se lle encomendan, é fundamental que se cumpran íntegramente os dous principios que inspiran constitucionalmente o seu desempeño: o principio de autonomía (artigo 140 da Constitución española) e o principio de suficiencia financeira (artigo 142 da Constitución española).

Autonomía e suficiencia financeira son principios conmutativos, polo que non o hai autonomía sen suficiencia nin suficiencia sen autonomía. Por outra banda, do mesmo xeito que co financiamento das Comunidades Autónomas, o Ministerio de Facenda vén de invocar diferentes coartadas diferentes para impedir facer efectivas as obrigas económicas e financeiras que ten contraías lexislativamente coas Entidades Locais. Unha vez máis, e dun xeito completamente falaz, se apela polo Goberno de Sánchez á concorrencia dun orzamento prorrogado e ás limitacións dun Goberno en funcións para negar o que constitucionalmente é un dereito das Entidades Locais e, por conseguinte, dos cidadáns que residan en cada un delas.

Resulta unha paradoxa dificilmente aceptable desde o punto de vista intelectual, que o libramento dos recursos económicos por parte do Estado ás Entidades Locais, e que forman parte dun modelo de actuación establecido legalmente e constituído e de raíz constitucional, sexa posto en cuestión polo Goberno de Sánchez, sobre a base de opinións técnicas non contrastadas. A cambio, ese mesmo Goberno non tivo ningún reparo en aprobar Reais Decretos Leis que crean novos dereitos económicos, explotando o teito do gasto non financeiro do Estado e quebrando o ordenamento xurídico sobre a estabilidade orzamentaria.

Fronte á disciplina e a corresponsabilidade política e administrativa que debe imperar entre o Estado e as Entidades Locais, impúxose irresponsablemente polo Goberno de Sánchez a indisciplina fiscal e un dos maiores ataques ao modelo constitucional de autonomía territorial dos últimos anos. Negar os recursos das Entidades Locais sobre a base de espurias opinións sen fundamento técnico é negar a base mesma do noso sistema de organización territorial.

Desde o punto de vista do financiamento local, a falta de actualización dos recursos derivados da Participación en Ingresos do Estado e do Fondo Complementario de Financiamento, está a provocar un prexuízo análogo ao que se está producindo coas entregas a conta ás Comunidades Autónomas, e que podería situarse ao redor dos 1.000 millóns de euros.

Á súa vez, e da mesma maneira que en financiamento autonómico, o Goberno de Sánchez ampárase indebidamente na concorrencia da existencia dun orzamento prorrogado e dun Goberno en funcións para impedir que se abonen ás Entidades Locais as liquidacións definitivas na Participación en Ingresos do Estado correspondentes a 2017 que o Estado debe abonar ás entidades locais en 2019.

Pero é que ademais, a conxelación á que está a abocar coa súa actuación o Goberno de Sánchez non permite cubrir o esforzo orzamentario que están a facer as Entidades Locais para atender o incremento das retribucións en materia de persoal derivadas da Real Decreto Lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público, que establece un incremento mínimo asegurado do 2,25 por cento respecto a as retribucións vixentes en 2018, con efectos ao 1 de xaneiro de 2019, e que cobre tanto a funcionarios como a persoal laboral do sector público local.

Por último, existen un conxunto de liñas de subvencións estatais destinadas a financiar determinados servizos locais (por exemplo, transporte colectivo urbano), cuxo importe permanece inalterable ao longo deste ano no crédito orzamentario de 2018, sen que responda directamente, por tanto, da evolución dos custos do servizo en cada unha das liñas subvencionadas.

Por todo iso, o Grupo Municipal Popular que subscribe considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal acorde:

PRIMEIRO. Esixir ao Goberno de España que faga efectivas as obrigacións económico-financeiras que teñen contraídas legalmente coas Entidades Locais e que teñen o seu fundamento nun dereito constitucionalmente recoñecido. E en base a iso efectúe a transferencia actualizada dos recursos derivados da Participación en Ingresos do Estado e do resto de recursos financeiros que corresponden á localidade de Lugo e, por conseguinte, aos cidadáns que residen na mesma.

SEGUNDO. Reclamar ao Goberno de España os recursos necesarios para apoiar o esforzo orzamentario que están a facer as Entidades Locais para atender o incremento das retribucións dos empregados públicos das Entidades Locais previsto na Real Decreto Lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público, no ámbito da provincia de Lugo.

TERCEIRO. Solicitar a convocatoria urxente da Comisión Nacional de Administración Local para dar conta das razóns da situación creada e acordar solucións inmediatas.

CUARTO. Dar traslado destes acordos á Presidencia e Vicepresidencia do Goberno de España, aos Voceiros dos Grupos Políticos do Congreso e Senado, así como ao Ministerio de Facenda.

Responder

2 × three =