O Grupo Municipal Popular lamentou o veto de PSOE e BNG para conseguir o apoio para a defensa á liberdade educativa. A incongruencia dos concelleiros de PSOE e BNG é incríble cando moitos deles foron alumnos ou levan aos seus fillos a colexios concertados.

Os pais son os primeiros responsables da educación dos seus fillos. Ese papel non poden ser substituído nin condicionado polo Estado, ao contrario, os pais deben ter a seguridade de que o Estado lles protexe e garante os seus dereitos. A Constitución Española de 1978 situou o Art 27,“ Todos teñen dereito á educación. Recoñécese a liberdade de ensino.” no seu titulo Primeiro “ Dos dereitos e deberes fundamentais”. Non foi unha decisión casual, senón que respondeu á vontade dos constituíntes para que ambos os dereitos atopásense nun plano de igualdade e fundamental. Ao longo dos corenta anos de vixencia da Constitución, as diferentes reformas educativas defenderon con maior ou menor paixón ambos dereitos, desenvoltos e reafirmados tamén pola xurisprudencia do Tribunal Constitucional.

Con todo, o último proxecto de lei do partido socialista- a chamada LOMLOE- cuestiona o primeiro gran pacto educativo da Transición ao tentar limitar as liberdades educativas recoñecidas na Constitución. As recentes manifestacións da ministra de educación, que a pesar da abundante normativa e xurisprudencia, entre elas a Declaración Universal dos Dereitos Humanos que no seu art 26.3 establece que “ os pais terán dereito preferente a escoller o tipo de educación que haberá de darse aos seus fillos” xeraron unha gran alarma social por canto cuestionan que os pais poidan elixir a educación dos seus fillos algo que se materializa cando as familias elixen un centro educativo e non outro. Ignora tamén a ministra que o Art 27.3 da Constitución Española establece con claridade que “Os poderes públicos garanten o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións”.

Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular que suscribe considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal acorde:

1. Respectar e defender a Constitución Española e a xurisprudencia emanada do Tribunal constitucional en relación ao Art 27, que sitúan no mesmo plano de igualdade o dereito á educación e a liberdade de ensino, mediante un desenvolvemento harmónico de ambos os dereitos.

2. Garantir que os pais, como primeiros responsables da educación dos seus fillos, elixan o tipo de educación e o centro educativo onde escolarizar aos seus fillos.

3. Defender a rede de centros concertados como garantes da existencia dunha oferta plural complementaria á rede pública, tal e como manifestou o Tribunal Constitucional, e por tanto da liberdade de elección das familias, asegurando a igualdade de oportunidades das mesmas no exercicio deste dereito o que implica que ambas redes, pública e privada-concertada terán que ter os recursos necesarios que aseguren este dereito.

4. Promover e apoiar a autonomía organizativa e pedagóxica dos centros, respectando o carácter propio dos mesmos, para desenvolver proxectos educativos de calidade que poidan responder as inquietudes e prioridades das familias co fin de que estas poidan elixir con total liberdade.

5. Garantir a existencia e gratuidade dos centros de educación especial tanto na rede pública como privada-concertada como garantes da liberdade de elección das familias.

6. Respectar e cumprir o Art 27.3 da Constitución que obriga aos poderes públicos a garantir o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións.

7. Abandonar calquera intento dirixido a suprimir a demanda social do Art 109.2 da LOMCE como factor determinante por parte das administracións á hora de ofertar as prazas educativas.

8. Dar traslado deste acordo ao Goberno de España para que, a través do cumprimento de todos os puntos desta proposta, defenda e garanta as liberdades educativas consagradas na Constitución Española.

Leave a Reply

8 − 5 =

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies